Je bekijkt nu Schipholweg: we zijn weer aan zet!

Schipholweg: we zijn weer aan zet!

  • Berichtcategorie:Nieuws

We geven jullie graag de laatste informatie van de gemeente over de Gebiedsvisie Schipholweg en het voorstel van het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt hoe hier mee om te gaan.

Het proces tot nu toe

Op 9 juli zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de Gebiedsvisie. In de afgelopen periode hebben we in de wijk uitgebreid over deze visie gediscussieerd. Belangrijke kritiekpunten vanuit de wijk waren de verkeerscirculatie in de wijk en de massaliteit van de nieuwbouw aan de Schipholweg. Dit heeft eind januari geleid tot een aantal reacties vanuit de wijk die je kunt nalezen op de website van de buurt.

Hier staat de reactie van het bestuur.

Hier staan de 5 andere reacties van groepen bewoners en individuele bewoners.

Op dinsdag 2 juni zijn het standpunt van het college over de inspraakreacties en de resultaten van het verkeersonderzoek bekend gemaakt. De Gebiedsvisie, de inspraakreacties, het verkeersonderzoek en het standpunt van het college over de inspraakreacties worden 2 juli besproken in de raadscommissie. Op 9 juli zal de raad ten slotte een definitief besluit nemen.

Alle stukken zijn te vinden op de website van de gemeente.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/gebiedsvisie-schipholweg/

Voor een korte samenvatting van het standpunt van de gemeente zie met name:

20.0243 Bijlage 8: Beantwoording zienswijze bij vaststellen Gebiedsvisie Schipholweg, pag. 36 en verder: Conclusies

 

Het standpunt van het college

Kort samengevat komt het college vrijwel nergens tegemoet aan onze kritiekpunten en suggesties. Wel wordt er een aantal vragen beantwoord. De enige toezegging in onze richting is een ‘keeroplossing’ in de Parmentierweg zodat auto’s en met name de grote vrachtauto’s aan het eind van de Parmentierweg kunnen omkeren en niet noodgedwongen hun weg via de Maredijk en de Aloëlaan moeten vervolgen. Hoe de keeroplossing wordt gerealiseerd, wordt later uitgewerkt.

Wat kunnen we nog doen?

We kunnen inspreken op 2 juli en de raadsleden benaderen. Met het benaderen van de raadsleden heeft het bestuur een begin gemaakt met hulp van enkele buurtbewoners. Om in dit laatste stadium nog zo veel als mogelijk te bereiken, willen we:

  • Ons focussen op de twee belangrijkste kritiekpunten op de plannen
  • Onze krachten binnen de wijk zo veel als mogelijk bundelen.

Onze twee punten zijn:

  • Het afsluiten van de Parmentierweg
  • Meer lucht en ruimte aan de Parmentierweg met behoud van het plantsoen en de keerlus.

Het afsluiten van de Parmentierweg

De gemeente wil de in- en uitgang van de wijk via de Parmentierweg / Schipholweg afsluiten. Terwijl wij nu al ervaren dat de huidige ontsluiting van de wijk kwetsbaar is. Wij hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Door deze afsluiting houden we 2 ingangen en 1 uitgang voor de wijk over. Wij vragen ons af:

  • wat dat betekent voor het aantal verkeersbewegingen in de wijk
  • hoe dat gaat met drie oktober, dan is de wijk door de kermis helemaal afgesloten
  • wat het extra risico is van opstoppingen door verhuisauto’s, pakketbezorgers e.d. met name in de smalle stukken van doorgaande route die zo in de wijk ontstaat (Marislaan, Parmentierweg, Maredijk, Aloëlaan)
  • wat voor gevolgen heeft het voor de hulpdiensten.
  • en voor het verkeer dat gepaard gaat met de vele jaren dat er gebouwd gaat worden? Of wordt er pas afgesloten als de wijk ‘af’ is?

Bovendien is de winst van de afsluiting in onze ogen gering. Het stukje straat tegenover de GGD kan vergroenen, maar dat gaat maar over een klein stukje terrein. En er is met behoud van het autoverkeer ook al heel veel te doen aan het vergroenen op die plaats. Kortom veel vragen en zorgen.

Wij hoopten dat het verkeersonderzoek ons verder zou helpen met de beoordeling. Dit onderzoek gaat echter alleen in op de gevolgen voor de kruispunten rond de wijk. Met name voor de kruisingen Antonie Fokkerweg / Schuttersveld en Parmentierweg / Schipholweg.

De uitkomst is voorspelbaar. Het gaat alleen maar om bestemmingsverkeer van en naar de Maredijkbuurt. Dat is beperkt. De conclusie ligt dan ook erg voor de hand: Afsluiting van de Parmentierweg werkt een beetje positief op de verkeersafwikkeling van de Parmentierweg/Schipholweg en een beetje negatief op de afwikkeling Anthony Fokkerweg/ Schuttersveld. Beide niet de moeite waard om je druk over te maken. Maar het onderzoek geeft geen enkel antwoord op onze vragen en zorgen.

Kortom: Het onderzoek geeft antwoord op vragen waar je het antwoord al van tevoren van weet en geen enkel antwoord op de vragen uit de buurt.

Conclusie: Schrap de afsluiting van de Parmentierweg uit de Gebiedsvisie.

De bebouwing aan de Parmentierweg

Uit de beantwoording op de inspraakreacties op de Gebiedsvisie Schipholweg blijkt dat de gemeente groot belang hecht aan de wens om te bouwen, met name nieuwe woningen. Wij onderschrijven dat dit belangrijk is voor de toekomst van de stad en haar inwoners. Door in het gebied van de Schipholweg meer woonfunctie toe te voegen (in plaats van kantoren die nu voor een groot deel leegstaan), wordt de leefbaarheid vergroot. Vanwege de beperkte ruimte is hoogbouw een logische gedachte. Wij ondersteunen dan ook de wens om meer wonen in de buurt mogelijk te maken. Als het gaat om toevoegen van hoogbouw vragen wij waarborgen voor twee punten: de menselijke maat en de openbare ruimte.

De Parmentierweg wordt volgens de antwoorden op onze inspraak een ‘gewone’ straat. De nieuwe bebouwing komt dicht op de bestaande bebouwing. Daardoor ontstaat een vrij smalle straat met aan beide kanten hoogbouw. Aan de ene kant een nieuwe wand van maximaal 12 meter hoog en aan de andere kant de huidige flatwanden van bijna 17 meter hoog. Voor zover ons bekend, bestaan zulke straten niet in Leiden. Dit wordt dus geen ‘gewone’ straat. Hoogbouw vraagt juist om een ruimtelijk gevoel. Woonplezier van alle bewoners (huidige en toekomstige) wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop je van en naar je huis komt. Krijg je er een aangenaam en veilig gevoel bij? Dat wordt in belangrijke mate bepaald door de inrichting van de openbare ruimte.

Op straatniveau valt hier veel te verbeteren. Daarover zijn we het eens met de Gebiedsvisie, bijvoorbeeld door het parkeren van auto’s, fietsen en andere voertuigen zoveel mogelijk inpandig te realiseren en door het vergroenen van de straat. Maar de massa van de bebouwing aan de Parmentierweg die leidt tot een relatief smalle straat met hoge wanden vraagt om meer lucht en ruimte.

We zijn blij dat de gemeente inmiddels inziet dat er wel een keermogelijkheid moet komen voor vrachtauto’s om te voorkomen dat zwaar verkeer op de Parmentierweg een lange tocht door de wijk moet maken om de wijk weer te verlaten. De gemeente heeft echter nog niet aangegeven hoe die keerlus wordt gerealiseerd. Het ligt voor de hand de huidige keerlus met plantsoen, die in de voorliggende versie van de visie zou verdwijnen, op de één of andere manier te handhaven en daarmee de bomen te redden.  Daarmee wijkt de nieuwe bebouwing in een deel van de straat en wordt de nodige lucht en ruimte gecreëerd. Dat is goed voor de leefbaarheid, dat is goed voor de luchtkwaliteit, dat is goed voor de stadsecologie (met name de kauwen), dat is goed tegen hittestress. Kortom: dat is goed voor iedereen: voor de mensen die nu aan de Parmentierweg wonen en voor de toekomstige bewoners in de nieuwe gebouwen.

De Gebiedsvisie geeft een beeld wat er mogelijk is in het gebied. Dat blijkt ook uit de beantwoording op de inspraakreacties. Het is de taak van het gemeentebestuur om te kijken naar wat mogelijk is en vervolgens naar wat wenselijk is. Dat vraagt om goed doordachte afwegingen over wat en hoe er gebouwd moet worden en welke gevolgen dit heeft voor de ruimte, de mensen en de natuur. Dit soort besluiten kan, wanneer ze eenmaal genomen zijn, niet meer teruggedraaid worden.

Daarom concludeert het bestuur: bezint eer ge begint. Zorg voor hoognodige ruimte bij hoogbouw, want eenmaal verdwenen openbare ruimte komt niet meer terug.

Gecoördineerde actie

Hiermee hebben wij naar ons idee onze belangrijkste zorgen over de visie verwoord.  Met dit verhaal willen we naar de raadscommissie en naar de verschillende fracties in de raad. De inspreektijd op 2 juli is echter beperkt! Als je ook wilt inspreken of raadsleden wilt benaderen laat het ons weten zodat we samen kunnen optrekken en onze aanpak kunnen coördineren. Dat maakt onze kans op succes groter

Het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt

Contact:

maredijkbuurt@gmail.com

Of een briefje in de bus bij Aloëlaan 41-a (secretariaat)