Geslaagde Algemene Ledenvergadering 2009

  • Berichtcategorie:Vergaderingen

Het onderwerp veiligheid leeft in de Maredijkbuurt. Een flink aantal buurtbewoners bezocht op 21 september de Algemene Leden Vergadering. Onze wijkagent Willem was graag bereid om deze avond over het werk van de politie te spreken. Een kort verslag van deze avond.

Wijkagent
Na de opening kreeg Willem het woord. Hij is als wijkagent onder meer verantwoordelijk voor de Maredijkbuurt. Hij vertelde uitgebreid over zijn werkzaamheden en benadrukte dat signalen vanuit de buurt daarbij voor hem van groot belang zijn; alleen dan weet hij wat er speelt. De buurtvereniging kan behulpzaam zijn om te bepalen of iets een vraag voor de gemeente of de politie betreft. Buurtbewoners kunnen de wijkagent direct per e-mail bereiken op willem.van.egmond@hollands-midden.politie.nl.

Korte terugblik
Op de informatieavond die in mei plaatsvond, is enthousiast gereageerd. Met name de presentatie van Jan over de geschiedenis van onze buurt is door velen als zeer boeiend ervaren.
Voorzitter Hans meldt dat de vereniging inmiddels weer ‘op poten staat’. Een lastig punt is de samenwerking met de ING Bank. Dit wil niet vlotten waardoor de incasso’s nog steeds niet zijn gerealiseerd. Er druppelen nog steeds nieuwe leden binnen. Elly meldde zich als vijftigste lid van de buurtvereniging. Zij wordt tijdens de vergadering in het zonnetje gezet met een bos bloemen.

Verbeteringen in de buurt
Een groot aantal leden heeft op de aanmeldbon de ruimte voor suggesties benut. Het bestuur gaat de komende tijd proberen om, samen met de gemeente, een aantal punten aan te pakken. De buurtvereniging wil als een spreekbuis van de bewoners concrete afspraken maken met de gemeente. Meerdere leden hebben gevraagd om bij de gemeente te ijveren voor de klassieke straatlantaarns. Aangezien de Maredijkbuurt over enkele jaren 400 jaar bestaat, is dit wellicht een gepast cadeau, aldus enkele aanwezigen.

Vooruitblik

Het volgende evenement zal de traditionele nieuwjaarsborrel zijn. De locatie zal echter minder traditioneel zijn, hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
De buurtvereniging brengt enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Johan heeft zich aangemeld als redactielid voor die nieuwsbrief. Input vanuit de leden wordt zeer op prijs gesteld. U kunt hiervoor gebruik maken van de ideeënbus.

Huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft een herzien huishoudelijk reglement opgesteld en naar alle leden verstuurd. Het huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen aangenomen. Het reglement is ook via de website te bekijken, klik hier voor de pdf.

Financiële zaken
Ruben en de heer Herialt zijn met algemene stemmen aangenomen als lid van de kascontrolecommissie. Zij zullen in 2010 de financiën controleren. Jaap is verhuisd en kon daarom zijn penningmeesterschap niet voortzetten. Martijn heeft gedurende enige tijd ad interim de financiële zaken waargenomen. Het bestuur draagt hem voor als nieuwe penningmeester en hij wordt met algemene stemmen tot penningmeester benoemd. Er volgt een kort mondeling financieel verslag en Jaap wordt onder dankzegging gedechargeerd.

Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten en volgde een gezellige borrel.