Kort verslag Algemene Ledenvergadering

 • Berichtcategorie:Vergaderingen

Op 1 november 2010 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Leden van de  buurtvereniging hebben een uitgebreid verslag ontvangen. Hier treft u een kort verslag aan van de hoofdpunten.

Terugblik 2010 en vooruitblik 2011

 • Begin 2011 zal een vervolg worden gegeven aan de eerder gehouden enquete naar de inrichting van de buurt. 
 • Circa 20 leden bezochten in januari de nieuwjaarsborrel. Alle leden ontvangen ook voor de nieuwjaarsborrel 2011 een uitnodiging.  
 • De straatmaaltijd in september was met een kleine 300 deelnemers een groot succes. Komend jaar willen we graag opnieuw een straatmaaltijd organiseren, maar dit kan de buurtvereniging financieel niet alleen dragen.
 • Dankzij de straatmaaltijd en enkele nieuwsbrieven is het ledenaantal in 2010 van 60 naar 115 gestegen. 
 • Om kosten te besparen en buurtgenoten sneller te kunnen informeren, zal meer gebruik worden gemaakt van digitale media. Ook de website speelt een belangrijke rol.
 • De contacten met de politie en de gemeente verlopen steeds beter. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een bord geplaatst n.a.v. overlast op het basketbalveld. Ook ongewenste graffiti wordt opgepakt en bij vermelding verwijderd.
 • De gemeente heeft afwijzend gereageerd op een verzoek historische straatlantaarns in de buurt te plaatsen. Het bestuur zal hierover nogmaals een brief sturen.
 • Aan de Maredijk is groen verwijderd om de beschoeiing van de sloot te kunnen herstellen. Deze is nog niet vervangen. We zullen nagaan wat hier verder mee gaat gebeuren.
 • De waterspeelplaats tegenover de Petteflet is niet meer als zodanig in gebruik, maar wordt wel als hangplek door jongeren gebruikt. Met de gemeente zal over alternatieven worden gesproken.
 • In 2013 bestaat de Maredijkbuurt 400 jaar. Hiervoor wordt een commissie opgezet.

Bestuur en financiën

 • Op de ALV vond ook een bestuurswisseling plaats. Christine Paauw volgt Martijn van Valburch op als penningmeester.
 • De kascontrolecommissie geeft aan dat de financiën helemaal in orde zijn. Dezelfde leden stellen zich ook voor 2011 beschikbaar als kascontroleurs.