Schipholweg: stand van zaken

  • Berichtcategorie:Nieuws

Afgelopen donderdag, 8 oktober, kwam de Raad inderdaad toe aan een bespreking van de Gebiedsvisie Schipholweg. Gelukkig waren de zorgen en argumenten uit de buurt nog niet vergeten, en bleken vele partijen deze in amendementen te hebben opgenomen, waar passend bij hun eigen ideeën natuurlijk. Duidelijk werd weer hoe hoog het bouwen van nieuwe woningen op de lijst staat bij de diverse partijen. De breed gedeelde twijfel over de nu voorspelde kantoorbehoefte werd door wethouder Spijker doorgeschoven naar een herijkingstudie, gepland voor 2023. Na het voorstellen van de amendementen gaf de wethouder haar oordeel. Vervolgens ging de raad over tot stemming.

In de stemmingsronde, werd de gebiedsvisie geaccepteerd met de volgende amendementen:

– openhouden van de kruising Schipholweg/Parmentierweg,

– maximale bouwhoogte van nu 50 naar 70 meter, met hoogteaccenten tot 90 meter, waar dat kan,

– verbreden van de Parmentierweg van 12 naar 20 meter, en het omvormen van het huidige plantsoentje tot een strook van 8 meter breed groen over de gehele lengte van de Parmentierweg,

– noodzaak van heroverweging kantoorbehoefte.

Met de omvorming van het plantsoen tot een groenstrook voor de hele lengte van de Parmentierweg lijkt de keerlus te verdwijnen. De indiener van dit amendement bevestigde dit met de toelichting dat in de toekomst vrachtauto’s sowieso niks meer in de wijk te zoeken hebben, gegeven het voorziene distributiesysteem. Overigens heeft het college al eerder toegezegd een keermogelijkheid op de Parmentierweg te handhaven. Onduidelijk is verder hoe de groenstrook te rijmen is met een toegang of toegangen tot de parkeergarages.

Binnen de nu gestelde kaders kunnen projectontwikkelaars aan de slag gaan in de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Dit zal dan weer leiden tot nieuwe inspraakrondes.